I Vadstena kommun styr politikerna med tillit i stället för detaljerade mål. Ett nytt sätt att tänka, som ger större handlingsutrymme åt alla kompetenta medarbetare.

– Vi behöver utnyttja den potential som finns och låta människor bli lite friare, säger Martin Berry, stabschef på kommunen.

Stabschef Martin Berry.

Stabschef Martin Berry.

Offentliga verksamheter i Sverige har de senaste 30 åren styrts med modeller som i de flesta fall har varit influerade av New Public Management. Det är en princip som utgår från mål och resultat, där mål och mätetal ofta beslutas högt upp i organisationen och på detaljerad nivå.

– Den principen bygger på en kontrollapparat, där allt ska mätas och återrapporteras, säger Martin Berry. Fokus ligger helt på resultaten, inte på effekten och inte på de man är till för – invånarna.

I Vadstena prövas nu istället en ny modell. Den bygger på tillit – tillit till alla som jobbar i kommunen och som vet vad invånarna behöver.

– Det handlar inte om en struktur eller om siffror. Det är ett nytt sätt att tänka, en styrningsfilosofi. Fokus ska ligga på dem vi är till för, invånarna. Vår uppgift är att skapa största möjliga värde för dem. Och de som är närmast invånarna vet oftast bäst hur saker ska göras.

Det betyder bland annat att politikerna inte längre ska besluta om detaljerade mål för olika områden. I stället har fullmäktige beslutat om tre mål för Vadstena kommun. Kommunen ska vara hållbar, växande och attraktiv.

– Utifrån lagar och reglementen ska vi bidra till att uppfylla de målen, säger Martin Berry. Politikerna säger vad vi ska åstadkomma. Men hur vi ska göra det – det böra vara upp till dem som är experter på verksamheten.

– Vi har en otrolig kompetens i våra förvaltningar som inte utnyttjas fullt ut i dag. Om det finns tillit till våra medarbetare och de får större handlingsutrymme, kan de också ta större ansvar för helheten.

– Samtidigt är det förstås inte fritt valt arbete vad som ska göras. Vi ska jobba för att ge största möjliga värde för medborgarna och brukarna. Det et är deras perspektiv som ska stå i centrum. Kommunen ska inte bygga ett nytt äldreboende om de flesta äldre vill bo kvar hemma. Då är det andra saker vi ska göra.

Fem viktiga ord med medborgaren i fokus

Fem principer ska styra besluten i Vadstena kommun framöver. Medborgarna ska stå i fokus och all verksamhet ska drivas så att den skapar tillit, transparens, rättssäkerhet, effektivitet och kvalitet. Och Martin Berry tror att större tillit kan leda till mer kreativa tjänstepersoner i kommunen.

– Tillitsbaserad styrning ställer krav på dem som jobbar i kommunen, säger Martin Berry. Men det kan också frigöra kreativitet. Om vi erkänner att professionen har något att tillföra och utnyttjar den potential som finns, så låter vi också människor bli lite friare. Och då skapar vi mervärde för invånarna.