Kommunstyrelsen har nu beslutat att gå ut på samråd kring förslaget till ny översiktsplan för Vadstena kommun 2040. Det innebär att kommuninvånarna nu kan komma med synpunkter.

– Det känns jättebra att vi nu har ett förslag till ny översiktsplan. I översiktsplanen visar vi hur kommunen kan utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätta vara en bra plats att leva, bo och arbeta , säger samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck.

Den tidigare översiktsplanen är från 2013 och i november 2022 beslutades att en ny behövs. Därefter har arbete pågått med att ta fram underlagsmaterial och en del fördjupade utredningar.  Under förra året genomfördes också en medborgardialog med möten och digitala enkäter för att få in synpunkter i ett tidigt skede. Detta material har nu sammanställts och inarbetats i förslaget till ny översiktsplan.

– Under samrådet har vi fysiska möten inbokade i Vadstena stad och i Borghamn, därutöver kommer även digitala möten att erbjudas. Dessutom kommer informationsmaterial finnas i både infocenter och bibliotek under hela samrådstiden. På så sätt hoppas vi nå ut till så många som möjligt, säger Rebecka Bäck.

Nya planen är digital

Det går nu att se förslaget till ny översiktsplan – se länk nedanför artikeln. En sak som skiljer den nya från den gamla är att den är digital. Något som, enligt Nasos Alexis, planarkitekt och GIS-samordnare, har både för- och nackdelar.
– Att översiktsplanen har tagits fram digitalt från början har medfört både ett antal utmaningar och utökade möjligheter. Den nya översiktsplanen är interaktiv och pedagogisk med avancerad funktionalitet som ger möjlighet till läsaren att uppfatta innehållet på ett dynamiskt sätt. Samtidigt kan det upplevas som svårare av personer som inte är vara användare av digital media, förklarar han.

Ska vara väl förankrad

Det finns, enligt stadsarkitekt Petter Frid, en röd tråd från vision till genomförande i planen.
–  Ja, att stärka och bygga vidare på det vi redan har. Om vi i översiktsplanen lyckas ta tillvara Vadstenas förutsättningar och utveckla de värden och kvaliteter som redan finns i kommunen idag har vi möjligheten att fokusera på rätt sak. Inriktningen förutsätter samtidigt att vi lyssnar in och samverkar med kommuninvånare och våra kommungrannar med möjligheten att i slutändan får en väl förankrad och genomförbar översiktsplan

Nu är det alltså dags för samråd, vilket kommer att pågår från den1 februari till dem 5 april och under denna tid finns möjlighet att lämna synpunkter.
– Nu kan alla vara med och utveckla Vadstena kommun framtid, säger kommunstyrelsens ordförande, Peter Karlsson (M).

The post Dags för samråd kring den nya översiktsplanen appeared first on Vadstena kommun.