Ny mark för verksamhet vid Kungs Starby

< 1 min

Vid södra infarten till Vadstena planeras mark för verksamhet på båda sidor av Ödeshögsvägen.

Vadstena kommun saknar idag ledig mark för verksamheter, varför detta planarbete är väldigt välkommet. Läget för placering av nya verksamheter med begränsad omgivningspåverkan bedöms som strategiskt då det ger god tillgänglighet avseende transporter. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen där aktuellt område är utpekat som område för ytterligare verksamheter. Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900)

I samband med detta anläggs också en ny väg för infart till Kronoängens industriområde.

Mer information
Planhandlingar och mer information finns på kommunens hemsida: Vadstena kommun – Pågående detaljplanearbeten

Klicka här för att se aktuella planområdet Kungs Starby 2:1 på kartan.