Nya områden för verksamhet och bostäder

< 1 min

Kommunen har ansvaret för den fysiska planeringen. Syftet med den fysiska planeringen är att skapa en god bebyggd miljö och bidra till en förnuftig användning av mark, vatten och andra resurser. Det är därför viktigt att planering sker med noggranna överväganden och möjlighet till inflytande av olika intressenter.

Samhällsplaneringen sker genom översiktsplan, som anger kommunens mål och riktning, och detaljplan som anger markanvändning, byggnadsutformning med mera. Översiktsplanen är att betrakta som ett måldokument och är inte juridiskt bindande. Kommunfullmäktige är ansvarig för den översiktliga planeringen.

Detaljplanen är däremot juridiskt bindande. I detaljplanen bestäms hur olika markområden får användas, hur stort och hur högt som får byggas med mera. Vid en bygglovansökan har du rätt att få bygglov om ansökan överensstämmer med vad som anges i detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för detaljplaneringen. Hur detaljplanearbetet skall genomföras regleras i plan- och bygglagen (PBL).

På kommunens hemsida presenteras både gällande och planerade detaljplaner. Under samråds- och granskningsskedet finns planförslaget också anslaget i kommunhusets entré och på biblioteket.

På kartan nedan finns markerat pågående planarbeten. Vid södra infarten föreslås plan som möjliggör etablering av tillverkningsverksamhet med närhet till Ödeshögsvägen, och vid norra infarten planeras bostäder. Även Birgittaområdet ses över.

I kommunens digitala kartverktyg finns möjlighet att sortera innehållet och ta del av fördjupad information: Vadstena kommun – Kommunens planarbete

Frågor besvaras av Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning.