Projekt för utveckling och ökad konkurrenskraft

2 min

Nu påbörjas det viktiga omställningsarbetet mot en hållbar besöksnäring för ett konkurrenskraftigt Östergötland med hjälp av ett nytt projekt med budget på 6 miljoner kronor som finansieras av Tillväxtverket och Region Östergötland.
Pressmeddelande från Visit Östergötland 201016.

Besöksnäringsbranschen i Östergötland är i behov av omedelbar omställning där innovation samt stöd för företagen i att bli mer hållbara och långsiktigt konkurrenskraftiga är av yttersta vikt. Efter en sommarsäsong, som inte blev så illa som befarat, råder just nu en stor oro inför vinterhalvåret bland de aktörer som har öppet året runt. Trendrapporter visade redan innan coronapandemin att affärsresandet, främst via flyg, var på nedgång och det finns även indikationer på att mötesindustrin är i behov av en digital reformation då fler och fler företag satsar på så kallade hybridmöten, där människor kan ses både på plats och virtuellt. Coronapandemin har uppgetts i media att ha snabbat på den utvecklingen som i vanliga fall skulle tagit minst 10 år.

Det ökade trycket på vissa geografiska platser har ytterligare stärkt behovet av att alla delar av en destination behöver kunna ställa om och därför startar nu arbetet för Region Östergötland/Visit Östergötland och hela regionens besöksnäring att hitta former för en hållbar besöksnäring med fokus på omställning och innovation. Ett utav målen är att ta fram en samverkansmodell för destinationsutveckling. Det är utmanande för ett enskilt företag att ensam locka besökare till en destination när det brister i övrig näringslivskedja för utbud och service, på grund av exempelvis stora svängningar mellan hög- och lågsäsong.

Östgötaskärgården och området längs sjön Vättern är två destinationer som upplevt stort tryck av besökare under en kort period under sommaren 2020 och även tidigare år. Dessa två områden anses ha stor potential att utvecklas hållbart och har därför valts ut som pilotdestinationer för projektet ”Hållbar omställning för ett konkurrenskraftigt Östergötland” som pågår fram till april 2023. Modellen för hållbar destinationsutveckling som tas fram med hjälp av de två pilotdestinationerna ska sedan kunna tillämpas på andra destinationer i och utanför Östergötland.

”I Östergötland ser vi ett stort behov av att hitta former för den samordningen och erbjuda företag stöd i omställningen och i arbetet med att exempelvis hitta nya säsonger och bredda sin målgrupp. Ett viktigt arbete som i och med detta projekt kommer kunna realiseras i en snabbare takt.”
 Eva Andersson (S), ordförande i Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland

Projektets mål är att få offentliga och privata aktörer att tillsammans utveckla en samverkansmodell för att skapa attraktiva destinationer och fler konkurrenskraftiga och hållbara företag väl rustade för framtidens utmaningar. Företagen ska även ges bättre förutsättningar att utifrån sin destination och befintligt stödsystem jobba aktivt med affärsutveckling, produktutveckla med hjälp av innovation och öka sina kunskaper inom digitalisering.

Det förväntade resultatet vid projektavslut är att en samverkansmodell för destinationsutveckling har utvecklats och att det befintliga stöd- och innovationssystemet har spetsat sina insatser för att lämpa sig mot besöksnäringsbranschen. Minst 80 deltagande företag har fått möjlighet att ta del av de insatserna som projektet erbjudit i form av kompetensutveckling, affärsutveckling, omställningsförmåga, digitalisering och innovation. Detta har rustat företagen och gjort dem mer hållbara och konkurrenskraftiga. Företagen har med hjälp av det stöd de fått utvecklat sina affärsmodeller och inkluderat hållbarhetsaspekterna för samtliga tre fokusområden: ekonomiskt, socialt och ekologisk. De har ökat sin konkurrenskraft och blivit mindre utsatta för yttre omständigheter.

Läs mer på https://www.mynewsdesk.com/se/visit-ostergotland/pressreleases/nytt-projekt-ska-staerka-oestergoetlands-konkurrenskraft-3041983